Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kimler Yapabilir?

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanunun 1 inci 25 inci ve Ek-13 üncü maddeleri gereğince ülkemizde hastalık tanısı koyma ve tedaviyi uygulama yetkisi tabiplere ve kendi alanlarında uygulama yapmak üzere diş tabiplerine aittir. Tabip dışı sağlık meslek mensupları tabibin tanısı ve yönlendirmesi ile almış oldukları formasyona uygun bir şekilde hastalara tedavi uygulamaktadırlar.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) mevzuatı özelinde de durum farklı değildir. Uygulamaları hasta bireyler üzerine sadece sertifikalı tabipler, ile alanlarında uygulama yapmak üzere sertifikalı diş tabipleri yapabilmektedirler. Sağlık meslek mensupları uygulamalara yardımcı olabilmektedirler.

Eczacılar ise Kanun ile kendilerine verilen görev ve yetki  ile her türlü geleneksel bitkisel tıbbi ürün, fitoterapi (bitkisel ürünler ile tedavi) ürünü, homeopati (benzeri benzer ile tedavi etme yaklaşımı) remedileri, apiterapi (arı ve arı ürünleri ile tedavi) ürünlerini hekim reçetesi üzerine hazırlar, hastaya danışmanlık yapar,sunar ve hastayı bilgilendirir.

Klinik psikologlar ise hipnoz uygulama sertifikasına sahip tabip ile birlikte tedavilere katılma hakkına sahiptir.

Sağlık meslek mensupları haricinde sahada uygulama yapma yetkisine sahip tek istisna meslek sınıfı müzik meslek mensuplarıdır. Müzik meslek mensupları (konservatuvar mezunları, müzikoloji mezunları ile bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olan kişiler) eğitim almak şartı ile tabip ile birlikte uygulamalara katılabilirler.

Yukarıda tanımladığımız meslekler haricinde hiçbir gerçek kişinin hasta tedavi etme, hastalara GETAT uygulaması yapma veya hastaya diğer farklı tedavileri uygulama yetkisi yoktur. Bu durum hem 1219 sayılı Kanuna hem de Türk Ceza Kanununa aykırılık teşkil etmekte olup uygulama yaptığı tespit edilen kişiler hakkında idari ve adli süreçler yürütülmekte ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

GETAT uygulaması almak isteyen kişilerin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilen yetkili sağlık kuruluşlarında ve sertifikalı tabiplerden hizmet alması sağlığın korunması açısından çok önemlidir. Diploma veya uygulama belgesi olmayan kişilerin ise hastalar üzerinde sağlık uygulaması yapmaktan kaçınmaları en doğru karar olabilecektir.

İyi hafta sonları dilerim

İzleme 148

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap